positive development academy

Coaching en Training voor jouw brein

Disclaimer

Positive Development Academy verleent je hierbij toegang tot haar website.

Deze website is alleen bestemd voor eigen of intern gebruik door jou. Het is dan ook niet de bedoeling dat je content (artikelen, foto’s, filmpjes e.d.) van deze website verveelvoudigt en / of openbaart voor andere (commerciële) doeleinden.

Beperkte aansprakelijkheid
De door Positive Development Academy aangeboden informatie is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie die zij publiceert onvolledig en / of onjuist is. Positive Development Academy kan op geen enkele wijze garanderen dat de informatie juist, actueel, volledig of kwalitatief is.

Eventuele prijzen die op deze website worden getoond zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Je kan Positive Development Academy niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten. Positive Development Academy kan tevens niet garanderen dat deze website (en de voor de website gebruikte servers) vrij is van computervirussen en andere malware en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen website
Positive Development Academy kan de informatie die op deze website wordt getoond op ieder gewenst moment wijzigen.

Websites van derden
Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Positive Development Academy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die jij – of een derde – lijdt doordat jij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Auteursrechten en ander intellectueel eigendom
Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en andere materialen op deze website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gekopieerd of op andere wijze door jou worden gebruikt. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze website liggen bij Positive Development Academy of haar licentiegevers. Indien jij in de veronderstelling bent dat de content op deze website jouw (intellectuele eigendoms-)rechten schaadt, wordt je verzocht een e-mail te sturen.

Jouw privacy
Positive Development Academy verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. Meer over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je vinden in de privacy-en cookieverklaring.

Positive Development Academy, 2024