positive development academy

Coaching en Training voor jouw brein

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden; helemaal niks aan. Een lap tekst met veel lettertjes. We proberen het zo simpel mogelijk te houden, omdat het wel verplicht is.

1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: 
De organisatie Positive Development Academy, gevestigd te Goes, ingeschreven onder KvK-nummer 80585965.
Positive Development Academy biedt diensten aan op het gebied van coaching, training, opleiding en aanverwante diensten onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten.
Coachee/Deelnemer:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, consulting, training of aanverwante diensten.
Diensten:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, waaronder in ieder geval wordt verstaan trainingen, workshops, coaching trajecten en/of programma’s, consulting en andere diensten geleverd door Opdrachtnemer een en ander in de ruimste zin des woords, zowel online als offline als een combinatie van beide.
Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andererechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever / Coachee/Deelnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2.  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk en schriftelijkzijn overeengekomen.
2.3.  Eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer partij is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.  Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
3.2.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of de deelname/bestelling per e-mail is bevestigd.
3.3.  Wanneer opdrachtgever zich rechtstreeks via de website of mondeling voor een training,coachingstraject of andere dienst aanmeldt komt de overeenkomst tot stand door de onlineaanmelding en/of de mondelinge overeenkomst.
3.4.  Offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders vernoemd en vervallen wanneer de offerte nietbinnen die termijn wordt aanvaard.

4. Annulering of verplaatsing door Opdrachtgever/ Coachee

4.1. Indien de Opdrachtgever / Coachee een particulier is, mag deze de overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). Gebruik maken van het herroepingsrecht dient te geschieden door een schriftelijke ondubbelzinnige verklaring aan Opdrachtnemer te sturen per e-mail of post. Bij niet-annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, het begeleidings- of coachingstraject te voldoen.
4.2.  Behoudens een geldig beroep op het herroepingsrecht conform artikel 4.1, kan annulering door de Opdrachtgever / Coachee tot 4 weken voor aanvang van de cursus, workshop, training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. In geval van annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, workshop, begeleidings-of coachingstraject is de Opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering korter dan een week voor aanvang het volledige bedrag (100%).
4.3.  Ingeval de Opdrachtgever / Coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beeindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever / Coachee geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
4.4.  Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.
4.5.  Indien de Opdrachtgever / Coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

5. Annulering door Opdrachtnemer

5.1.  Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de uitvoering van de
werkzaamheden te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever recht heeft op restitutie van het volledige aan Opdrachtnemer betaalde bedrag voor dat deel van de Dienst of Diensten waarop de annulering betrekking heeft, mits betaling door Opdrachtgever reeds had plaatsgevonden.
5.2.  Opdrachtnemer heeft het recht tot weigering van deelname van Opdrachtgever / Coachee of een door Opdrachtgever / Coachee in overeenstemming met artikel 6 aangewezen deelnemer, in welk geval de Opdrachtgever geen verplichting heeft tot betaling van het overeengekomen bedrag. Eventueel reeds door de Opdrachtgever betaalde bedragen worden na annulering gerestitueerd.

6. Vervanging

6.1.  De Opdrachtgever / Coachee dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in overleg met de Opdrachtnemer een andere persoon aan een training/workshop/cursus laten deelnemen.
6.2.  Vervanging na aanvang van de training/workshop/cursus is niet meer toegestaan.
6.3.  Opdrachtnemer kan in overleg met Opdrachtgever / Coachee derden inschakelen of betrekken bij de uitvoering van (een deel van) de werkzaamheden. Toestemming van Opdrachtgever / Coachee voor het betrekken of inschakelen van derden door Opdrachtnemer is niet vereist in geval van seminars of trainingsdagen.

7. Geheimhouding en Vertrouwelijkheid

7.1.  Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft,verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
7.2.  Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever / Coacheeter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

8. Tarieven

8.1.  Alle tarieven zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
8.2.  Alle tarieven zijn exclusief reis- en verblijfkosten en exclusief accommodatie- encateringkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

9. Betaling

9.1.  Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 15 dagen nafactuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Toegang tot eventueel trainingsmateriaal wordt pas verstrekt na betaling.
9.2.  Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
9.3.  Ingeval van betalingsverzuim, zal Opdrachtnemer tot invordering overgaan. Opdrachtgever is voorts tevens een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente, alsmede buitengerechtelijke incassokosten en overige schade voor de Opdrachtnemer.
9.4.  In geval van faillissement of surceance van betaling `zijn vorderingen van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever direct opeisbaar.

10. Intellectueel Eigendom

10.1. Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
10.2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Opdrachtnemer zal de door haar te leveren Diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Daarbij heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever / Coachee, nooit een resultaatverplichting.
11.2.  Opdrachtgever / Coachee is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, dienseigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Opdrachtgever / Coachee en Opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
11.3.  Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever / Coachee aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
11.4.  De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de Dienst, althans dat gedeelte van de Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.11.5.  In afwijking van hetgeen in lid 4 van dit artikel is bepaald wordt bij een Dienst meteen langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot hetover de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
11.6.  Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Opdrachtnemer ofanderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.11.7.  Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

12. Geschillen en Klachten

12.1.  Indien Opdrachtgever / Coachee een klacht heeft over de verrichtte werkzaamheden dientzij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de Opdrachtnemer.
12.2.  Na kennisname en bespreking van de klacht met Opdrachtgever / Coachee zal Opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting, waarbij partijen trachten dit geschil op minnelijke wijze op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
12.3.  Opdrachtnemer verplicht zich om binnen vier weken op een klacht te reageren en bericht over de termijn waarop uitsluitsel gegeven kan worden. Wanneer in verband met nader onderzoek naar het geschil of de klacht uitstel nodig is, wordt de Opdrachtgever / Coachee hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te geven. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.
12.4.  Indien het geschil of de klacht niet door genoemde procedure wordt opgelost, dan kan het worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

13. Persoonsgegevens

13.1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens en verbindt zich daarmee aan onze Privacyverklaring.
13.2. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

14. Toepasselijk recht en Overige bepalingen

14.1. Op alle afspraken en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
14.2.  Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever / Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit een overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen in overeenstemming met artikel 12, en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
14.3.  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer is gevestigd.

14.4.  In geval van strijdigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden met enige bijzondere bepaling van een specifiek tussen partijen gesloten overeenkomst prevaleert steeds de meer specifiek in de desbetreffende overeenkomst opgenomen bepaling, tenzij anders overeengekomen.